Algemene Voorwaarden van GHIMELLS gevestigd te Rotterdam
Versie geldig vanaf 17-09-2015.
 
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van GHIMELLS en op iedere tussen GHIMELLS en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van GHIMELLS.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft de consument te kennen dat hij/zij met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. GHIMELLS behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 GHIMELLS garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 
2. Levering
2.1 In het kader van de regels van de koop op afstand zal GHIMELLS bestellingen tenminste binnen 7 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 7 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 dag na plaatsing van de bestelling bericht en heeft de consument in dat geval het recht de bestelling te ontbinden en recht op terugbetaling.
2.2 Aan de leveringsplicht van GHIMELLS zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door GHIMELLS geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.3 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.4  Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
2.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd. Enkel een BTW verhoging kan leiden tot een prijsstijging.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief BTW.
 
4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. (retournering binnen 14 dagen na het uitoefenen van het herroepingsrecht). Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij GHIMELLS. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt GHIMELLS zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt GHIMELLS binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending dan wel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.
Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:

  • dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

  • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;

  • verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 
5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij GHIMELLS dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van GHIMELLS. GHIMELLS houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 GHIMELLS respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 GHIMELLS maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit
6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan GHIMELLS deze gebreken binnen 2 weken na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan GHIMELLS Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door GHIMELLS gegrond worden bevonden, zal GHIMELLS de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van GHIMELLS bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van GHIMELLS tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van GHIMELLS gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van GHIMELLS voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 GHIMELLS is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens GHIMELLS in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van GHIMELLS en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
 
7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt GHIMELLS zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden GHIMELLS slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van GHIMELLS gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 GHIMELLS kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 
8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen GHIMELLS en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door GHIMELLS op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 GHIMELLS behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
 
9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van GHIMELLS gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 
10. Overmacht
10.1  GHIMELLS is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2  Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van GHIMELLS alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3  GHIMELLS behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is GHIMELLS gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4  Indien GHIMELLS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 
11. Aansprakelijkheid
11.1  GHIMELLS is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
 
12. Eigendomsvoorbehoud
12.1  Eigendom van alle door GHIMELLS aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij GHIMELLS zolang de afnemer de vorderingen van GHIMELLS uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van GHIMELLS wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
13.2  Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen GHIMELLS en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij GHIMELLS er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

14. Klachtenregeling
14.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
14.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
14.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
14.4 Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor geschillenregeling.

15. Geschillen
15.1 De overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederland recht van toepassing.
16. Identiteit van de ondernemer
Melissa Oehlers, GHIMELLS
Telefoonnummer: 06 41 81 71 01
E-mailadres: info@ghimells.com;
Kvk-nummer: 57182558
Btw-identificatienummer: NL135516249B.03

Privacybeleid GHIMELLS

GHIMELLS respecteert de privacy van al haar klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan GHIMELLS verschaft vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

GHIMELLS gebruikt uw gegevens onder andere om een zo goed mogelijk klantenbestand bij te houden en zo haar klanten te voorzien van informatie d.m.v. nieuwsbrieven, aanbiedingen, nieuwe collecties en eventuele uitnodigingen.

Tevens gebruikt GHIMELLS de verstrekte persoonsgegevens voor:
• De activiteiten die moeten worden ondernomen in verband met het voorbereiden, sluiten en uitvoeren van overeenkomsten van diverse diensten binnen GHIMELLS;
• Het tot stand brengen van een relatie met een potentiële klant, de relatie met een klant te behouden en de relatie met de klant uit te breiden;
• Het informeren over de dienstverlening van GHIMELLS;
• Statistieken te genereren;
• Het ondersteunen van activiteiten gericht op een verantwoorde bedrijfsvoering;
• Fraudebestrijding en integriteitbewaking van GHIMELLS;
• Het voldoen aan wettelijke (informatie) verplichtingen;]

Gegevensverstrekking aan derden
GHIMELLS verkoopt uw gegevens niet aan derden en stelt deze uitsluitend aan derden ter beschikking die zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst tussen de klatn en GHIMELLS.
Op grond van de wet is GHIMELLS verplicht om op verzoek aan overheidsinstanties (zoals bijvoorbeeld politiële en justitiële instanties) gegevens te verstrekken in het kader van het opsporen van strafbare feiten. GHIMELLS dient aan deze wettelijke plicht te voldoen.

Gegevensverstrekking door huidige afnemers
Huidige afnemers kunnen aan GHIMELLS uw persoonsgegevens verstrekken, indien u daarvoor uw toestemming heeft verleend aan de betreffende huidige afnemer.

Bewaren
GHIMELLS bewaart de gegevens van haar klanten zolang als dat de wet dat voorschrijft en noodzakelijk is. Indien u ermee akkoord gaat dat GHIMELLS na het aankopen van een product, nog verder gebruik maakt van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld om u te informeren over haar collecties, kunt u dit bij het deactiveren kenbaar maken. GHIMELLS zal u in dat geval informeren over de doeleinden van deze gegevensverwerking.

Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door GHIMELLS, of indien u inzage dan wel wijziging van uw persoonsgegevens wenst, neem dan contact op 06 41 81 71 01 of stuur een e-mail naar info@ghimells.com